Το Σχέδιο για τις Επόμενες Γενιές προβλέπει, ότι δημόσιοι φορείς έχοντας το αίσθημα της ευθύνης είτε ενδεχομένως ιδιώτες με φιλανθρωπική δράση, θα μπορούσαν να μας εκχωρήσουν  γη δημόσια είτε ιδιωτική αντίστοιχα και να αποποιηθούν της δικής τους χρήσης για τα επόμενα 100 έτη ώστε να  είναι υπό τη διάθεσή μας με σκοπό την αποκατάσταση, όπως επίσης και για μια οικολογική και φιλική προς το περιβάλλον διαχείρισης γης. Με αυτόν τον τρόπο θα αξιοποιηθεί η ευκαιρία αποτροπής ενός απειλητικού κινδύνου για τη ζωή, της απερήμωσης, η οποία έχει προκληθεί εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και της σταδιακής ερήμωσης του εδάφους. Μέσω της αποκατάστασης θα παρεμποδιστεί η περαιτέρω απερήμωση και η γη θα ξαναγίνει κατοικήσιμη και καλλιεργήσιμη.

Η  Trees for Greece θεωρείται  ως ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που δεν ασκεί ούτε πολιτικά αλλά ούτε και οικονομικά συμφέροντα υπό αυτήν την έννοια. Καθήκον της είναι να υποστηρίξει και να προωθήσει έργα συνδράμοντας οικονομικά και έχοντας την επιμέλεια στοχεύοντας τη διατήρηση είτε την επανίδρυση ενός φιλικού και βιώσιμου υγιούς περιβάλλοντος, το οποίο θα παρέχει στις επόμενες γενιές επαρκείς βάσεις για τη ζωή.

Ελπίζουμε ότι μετά από μία επιτυχή έναρξη πιλοτικών σχεδίων μας για το Κυκλαδίτικο νησί της Αμοργού και τη συνδεδεμένη σε αυτή δημόσια προσοχή καθώς και τη συζήτηση του οράματός μας, θα προκύψουν περισσότερες προτάσεις για έργα από όλη την Ελλάδα.

Η Trees of Greece, μετά από μια πρώτη προκαταρκτική εξέταση των τοπικών συνθηκών, αναθέτει σε αυτές τις περιπτώσεις σε πιστοποιημένα, ειδικευμένα ινστιτούτα την εξέταση της φύσης των προτεινόμενων τόπων από την άποψη της καταλληλότητας για την αποκατάσταση. Μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων παρουσιάζουν τα ινστιτούτα αυτά με μια ενδιάμεση έκθεση τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσαν να δημιουργηθούν φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές διαχείρισης και πόση δαπάνη θα χρειαζόταν, έτσι ώστε σε αυτά τα μέρη να αποκατασταθούν τα αρχικώς υφιστάμενα φυσικά τοπία.

Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να συμμετέχει ο τοπικός πληθυσμός από την αρχή σε όλη τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τόσο κατά τη διάρκεια των ερευνών κατά τόπους, όσο και κατά την αξιολόγηση των επιλογών χρησιμοποίησης και διαμόρφωσης των περιοχών του προγράμματος, θα πρέπει οι κάτοικοι και οι ενδιαφερόμενοι φορείς να συμμετάσχουν ενεργά. Όλοι προσκαλούνται να κάνουν προτάσεις για μια οικολογικά βιώσιμη χρήση των περιοχών. Μετά την υποβολή της ενδιάμεσης έκθεσης, θα πρέπει να ληφθεί η απόφαση για τον συγκεκριμένο περαιτέρω σχεδιασμό μεταξύ των διαφόρων προτεινόμενων παραλλαγών μέσα από μίας δημοκρατική ψηφοφορία. Για την υποστήριξη αυτής της συζήτησης θα διοργανωθούν πολλές παράλληλες εκδηλώσεις, στις οποίες θα γίνει αναφορά σε παρόμοια έργα σε άλλα μέρη.

Προκειμένου να μπορέσει να εφαρμοστεί η εντατική ολοκλήρωση των εργασιών του έργου στη δημόσια ζωή, απαιτείται για κάθε νέο σχεδιασμό η υποστήριξη από την τοπική δημοτική αυτοδιοίκηση, τον Τύπο και φυσικά από εκείνους που θέλουν να αφιερώσουν τη δική τους μελλοντική ζωή στην αποκατάσταση και την οικολογικά βιώσιμη χρήση της περιοχής του έργου. Η Trees of Greece συμβάλλει σε αυτό το στάδιο με έργο στα εθνικά μέσα ενημέρωσης, με ενημερωτικά φυλλάδια και υλικοτεχνική και οικονομική στήριξη των συμμετεχόντων στο έργο κατά τόπους.

Μεσοπρόθεσμα πρέπει όλα τα έργα να είναι οικονομικά ανεξάρτητα  αποκτώντας δικά τους έσοδα. Συνεπώς, εκ μέρους της Trees of Greece θα δίνεται πάντα προσοχή κατά την εξέταση των ιδεών που θα υποβάλλονται, ώστε να υφίσταται ένα επιχειρηματικό μοντέλο, που όχι μόνο η υλοποίησή του θα μπορεί να είναι περιβαλλοντικά συνεπής και βιώσιμη, αλλά και το ίδιο θα αναμένεται να μπορεί να καλύψει τα έξοδα του.

 

 

 

 

 

 
 

   Το Σχέδιο για τις Επόμενες Γενιές